epaletaky.sk Web s používa súbory cookie na zaistenie čo najlepšej používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Viac

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obsahujú  údaje spoločnosti Imanpack HSC, s.r.o., Fiľakovo 986 01, Družstevná 2208, Slovensko, IC DPH: SK2120348065 ako poskytovateľa služieb (ďalej len poskytovateľ služieb). Využite naše služby, iba ak súhlasíte so všetkými jej bodmi a považujete ich za záväzné pre vás. Tento dokument sa neuchovává vo vytlačenej podobe, uzatvára sa iba v elektronickej podobe (nekvalifikuje sa ako písomná zmluva), neodkazuje na kódex správania.


Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Poradie nasledujúce po dodatku znamená prijatie týchto VOP a všetkých platných dodatkov.
Podrobnosti o poskytovateľovi služieb:
Meno poskytovateľa: Imanpack HSC, s.r.o.
Sídlo poskytovateľa služieb: Družstevná 2208, Fiľakovo 986 01, Slovensko
Poštová adresa poskytovateľa služieb: Družstevná 2208, Fiľakovo 986 01, Slovensko
Registračné číslo firmy: 50496310
Daňové číslo: SK2120348065
Názov orgánu registrujúceho sa v registri (registračný súd): Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 30474/S
Telefón: +421 911 380 985
Číslo bankového účtu: SK82 0200 0000 0037 2670 0253 , SWIFT kód: SUBASKBX
Jazyk zmluvy: slovenčina
Informácie o poskytovateľovi hostingu: InfoNetfort Kft.

Základné ustanovenia
1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
Tieto VOP obsahujú podmienky uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Dokument úzko súvisiaci s kúpnou zmluvou a slúži ako záručný list k produktu a faktúra vystavená predajcom.
1.1. Podaním objednávky na stránke www.epaletaky.sk kupujúci akceptuje komunikačný kanál (telefón alebo e-mail), prostredníctvom ktorého predávajúci umožňuje objednanie produktu.

1.2. Oznámenie prijaté kupujúcim telefonicky alebo e-mailom po zadaní objednávky slúži iba na informačné účely a nepredstavuje potvrdenie objednávky predávajúcim.

1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo potvrdiť menšie množstvo, ako je uvedené v objednávke predloženej kupujúcim. Zákazník bude o tom informovaný na telefónne číslo a / alebo e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojom užívateľskom účte. V takom prípade Predávajúci vráti Zákazníkovi kúpnu cenu výrobkov, ktoré už Zákazník zaplatil, ale Predávajúci nepotvrdil.

1.4. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára, keď kupujúci obdrží od predávajúceho e-mailom a / alebo SMS správu o dokončení / potvrdení objednávky, ktorej súčasťou je aj oznámenie o doručení produktov objednaných zákazníkom kuriérskej službe.

1.5 Ak kupujúci počas finálnej objednávky poskytne nepravdivé informácie, zmluva medzi neprítomnými stranami nebude uzavretá. Na základe takýchto zmlúv Prevádzkovateľ aj Predávajúci vylučujú akúkoľvek zodpovednosť.

2. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ONLINE PREDAJ
2.1. Na webovú stránku má prístup ktorýkoľvek používateľ / zákazník. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť právo zákazníka / kupujúceho na zadanie objednávky a prístup a / alebo výber a použitie spôsobu platby, pokiaľ daný zákazník / zákazník môže svojimi aktivitami na www.epaletaky.sk ohroziť plynulý chod webovej stránky. prevádzky a / alebo môže spôsobiť poškodenie Prevádzkovateľa / Predajcu.

2.2. Zákazník môže kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v položke ponuky „Kontakt“ na stránke produktu.

2.3. Cena Produktov na Webových stránkach je uvedené v mene Euro a zahŕňa DPH, nezahŕňa poplatok za akýkoľvek zvolený spôsob platby, ktorý kupujúci zaplatí navyše k cene Produktu v prípade využitia danej služby.

2.4. V súlade s podmienkami predpísanými zákonom zahŕňa cena elektrického zariadenia a ďalších výrobkov, na ktoré sa vzťahujú ekologické poplatky za výrobky uvedené v zákone, poplatok za environmentálne výrobky.

2.5. V prípade online platieb (online platba kreditnou kartou alebo bankovým prevodom) nie je Predávajúci zodpovedný za žiadne ďalšie náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú v závislosti od spôsobu platby, ktorý si zvolil Kupujúci alebo banka, ktorá vydala kartu Kupujúceho (najmä, ale nie výlučne, výmenný kurz, ďalšie náklady). Kupujúci je zodpovedný za dôsledky voľby zvoleného spôsobu platby.

2.6. Informácie použité na popis produktu na webových stránkach (statické / dynamické obrázky / multimediálne prezentácie atď.) Nepredstavujú záväznú ponuku zo strany predávajúceho, sú určené výlučne na účely prezentácie.

3. POVERENIE
Predávajúci môže poveriť vykonaním Služieb (dodávka, balenie atď.) Súvisiace s vykonaním Objednávky tretiu osobu bez toho, aby o tom informoval Kupujúceho. Toto nepodlieha súhlasu kupujúceho. V týchto prípadoch je však Predávajúci tiež zodpovedný za plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy uzavretej s Kupujúcim.

4. OBJEDNÁVKA
4.1. Po vložení vybraných produktov do košíka môžete obsah košíka meniť. Ak po kontrole pošlete vyplnený košík „kliknutím“, objednáte si všetky produkty v košíku a akceptujete, že objednanie produktu je platobnou transakciou.
4.2. Podrobnosti o danej objednávke je možné zmeniť písomne ​​alebo telefonicky po odoslaní, ale pred malým doručením. Počas novej objednávky môžete samozrejme svoje údaje zmeniť. Údaje kupujúceho budú zaznamenané natrvalo, jeho registrácia a objednávka bude predávajúcim zaznamenaná po dobu jedného roka od dodávky, na zmluvu sa však nebude písomne ​​prihliadať.

4.3. Kupujúci berie na vedomie, že po vložení do košíka je možné produkty zakúpiť, iba ak je na sklade k dispozícii dostatok zásob na splnenie objednávky.

4.4. Kupujúci dokončením objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje o nákupe sú skutočné a môžu byť použité na splnenie objednávky a na uzavretie zmluvy. Kupujúci sa finalizáciou zaväzuje zaplatiť za objednávku ním uvedeným spôsobom platby, inak môže predávajúci objednávku odmietnuť.

4.5. Dokončením objednávky zákazník súhlasí s tým, že v prípade potreby ho bude poskytovateľ služby kontaktovať prostredníctvom ktoréhokoľvek z poskytnutých kontaktných údajov (zvyčajne e-mailom alebo telefonicky).

4.6. Poskytovateľ služby môže vyhlásiť objednávku zákazníka za neplatnú s predchádzajúcim upozornením zákazníka bez akýchkoľvek následných záväzkov jednej strany k druhej strane alebo bez toho, aby ktorákoľvek strana požadovala od druhej strany náhradu škody. , v nasledujúcich prípadoch:

4.6.1. Ak zákazník určil online spôsob platby a finančná inštitúcia vydávajúca kartu transakciu neautorizuje, alebo uviedol online spôsob platby a náš online platobný partner nie je schopný transakciu overiť.

4.6.2. Informácie poskytnuté zákazníkom nepokrývajú realitu alebo sú neúplné alebo neumožňujú splnenie objednávky
4.6.3. Pokiaľ Zákazník nezaplatí kúpnu cenu objednaného produktu Poskytovateľovi služby do 5 dní. V takom prípade je Poskytovateľ služby oprávnený objednávku zrušiť.
4.6.4. Príkaz vydáva práceneschopná alebo neplnoletá osoba

4.7. 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II. 26.) vlády má kupujúci (ak je spotrebiteľom) možnosť odstúpiť od zmluvy. Predajca poskytne túto možnosť zákazníkom do 14 dní od prijatia produktu. Pokiaľ dôjde k vyrovnaniu konečnej sumy objednávky a Kupujúci prejaví svoj úmysel odstúpiť od zmluvy včas, Predávajúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktu najneskôr do 14 dní od oznámenia Kupujúceho. Podrobné podmienky výberu sú uvedené v prospekte zverejnenom na webových stránkach.
Výnimkou z práva na odstúpenie je 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom. (II. 26.) vládne nariadenie

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.8. Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy:
4.8.1 Ak si Kupujúci želá uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný zaslať vyhlásenie o svojom zámere odstúpiť od zmluvy na niektorý z nasledujúcich kontaktných údajov:
Adresa: Družstevná 2208, 98601 Fiľakovo
Emailová adresa: info@epaletaky.sk
Na tento účel môže zákazník použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý zohľadní dátum odoslania pri oznámení poštou a čas odoslania e-mailu alebo faxu v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom.
4.8.2 V prípade odstúpenia je Kupujúci povinný vrátiť objednaný produkt na adresu [Adresa] bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení. Lehota sa považuje za splnenú, ak produkt pošlete pred 14-dňovou lehotou (nemusíte tak prísť do 14 dní). Pri predaji viacerých výrobkov, ak sa dodávka každého produktu uskutoční v inom čase, môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prijatia posledného dodaného produktu alebo produktu pozostávajúceho z niekoľkých častí alebo kusov.
4.8.3. Poskytovateľ služby nie je povinný uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady vyplývajúce z voľby iného spôsobu prepravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob prepravy ponúkaný poskytovateľom služby.
4.8.4. Predávajúci je oprávnený zadržať vrátenie celej sumy zaplatenej kupujúcim, až kým nebude výrobok vrátený alebo kým kupujúci náležite nepreukáže, že bol vrátený.
4.8.5. Počas vrátenia peňazí použije Predajca rovnaký spôsob platby ako pôvodný spôsob platby, pokiaľ Kupujúci nepoužije iný spôsob platby.

4.8.6 Kupujúci zodpovedá za amortizáciu vyplývajúcu z použitia, ktoré presahuje použitie požadované na určenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.
4.8.7. Kupujúci môže tiež uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v období medzi uzavretím zmluvy a dátumom prevzatia produktu. Je zodpovednosťou kupujúceho preukázať, že právo na odstúpenie je v súlade s 45/2014. (II. 26.) Vládny dekrét.
4.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť výrobky, ktoré sú viazané na osobu kupujúceho alebo ktoré boli vyrobené na základe individuálnych pokynov kupujúceho alebo na výslovnú žiadosť,
4.10. Predávajúci nie je povinný pred uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy vziať späť výrobky, ktoré kupujúci nainštaloval, upravil, zmenil iným spôsobom, pokiaľ ide o ich povahu a štruktúru.
4.11. Ak Predávajúci nie je schopný dodať Produkt objednaný Kupujúcim do 15 dní, bude o tom informovať Kupujúceho a vráti objednávku do 7 dní, bude sa to považovať za ukončenie zmluvy zo strany Predávajúceho. Zmluvné strany sa tiež môžu dohodnúť na zmene harmonogramu a / alebo úprave plnenia objednávky.

5. DÔVERNOSŤ
5.1. S akýmikoľvek informáciami, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu, bude predávajúci aj prevádzkovateľ zaobchádzať ako s dôvernými.

5.2. Uzavretím zmluvy sa kupujúci zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nevydá žiadne verejné vyhlásenie tretím osobám.

5.3. Poskytnutím informácií a údajov na tejto webovej stránke poskytuje kupujúci predávajúcemu a prevádzkovateľovi neobmedzený a neodvolateľný prístup k nim, ako aj právo tieto informácie alebo údaje používať, kopírovať, upravovať alebo prenášať.

5.4. Vytvorením užívateľského účtu / zadaním objednávky sa Kupujúci dostane do databázy Prevádzkovateľa / Predávajúceho, čím v súlade s platnou legislatívou a v rámci nej dáva súhlas na kontaktovanie tretími stranami, a to partnermi Prevádzkovateľa a / alebo Predávajúceho: marketing služba, poskytovatelia služieb ponúkajúci ďalšie služby, služby, iné spoločnosti, s ktorými môže Prevádzkovateľ / Predajca vyvinúť programy spoločnej ponuky Produktov.

6. FAKTURÁCIA - PLATBA
6.1. Všetky produkty môžete kúpiť na webovej stránke www.epaletaky.sk. V popise produktu Predávajúci uvádza aj parametre a cenu produktu. Uvedené ceny vždy zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), poplatky za prístup k sieti a ďalšie telekomunikačné služby použité na nákup znáša kupujúci.
6.2. Ak Predávajúci potvrdí objednávku, bude sa to považovať za požiadavku na poplatok. Kupujúci je oprávnený zaplatiť sumu uvedenú v potvrdení do 72 hodín od potvrdenia v súlade so zvoleným spôsobom platby. Pokiaľ sa tak nestane do 72 hodín, je Predávajúci oprávnený zrušiť objednávku zo svojho systému. V tejto súvislosti kupujúci nemôže uplatniť voči predávajúcemu nárok na náhradu škody.
6.3. V každej Objednávke musí byť uvedený tovar, cena, spôsob platby a termín platby. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru za dodané Produkty. Kupujúci je povinný v súlade s platnými právnymi predpismi postúpiť a po prijatí skontrolovať všetky informácie potrebné na vyhotovenie faktúry.

6.4. Pri každej pevnej objednávke bude uvedená kúpna cena Produktu, ktorý sa má kúpiť, spôsob platby a termín platby. Je zodpovednosťou kupujúceho poskytnúť všetky údaje týkajúce sa vystavenej faktúry v súlade so skutočnosťou. Ak tak neurobíte, nebude mať Predajca povinnosť vystavovať novú faktúru.

6.5. Predávajúci zašle faktúru za predané Výrobky kupujúcemu predovšetkým elektronicky. Vystavená faktúra je k dispozícii v elektronickej podobe z používateľského účtu Zákazníka alebo sa tiež zasiela vo forme elektronickej správy (e-mail) na e-mailovú adresu uvedenú v používateľskom účte a je priložená k Produktu v papierovej podobe.

6.6. Kupujúci je vo všetkých prípadoch povinný udržiavať osobné údaje uvedené v jeho používateľskom účte - používané na fakturáciu - aktualizované, aby bolo možné faktúru správne vystaviť a sprístupniť kupujúcemu predávajúcim pri každej objednávke. Zákazník je povinný pri uskutočňovaní všetkých objednávok skontrolovať správnosť uvedených údajov.

6.7. Pokiaľ informácie spojené s fakturáciou na registrovanom účte - vrátane vystavenej faktúry / faktúr - nie sú k dispozícii dlhšie ako štyridsaťosem (48) hodín, môže zákazník písomne ​​informovať zákaznícky servis prevádzkovateľa.
6.8 Úhrada ceny
Platbu je možné vykonať vopred na dobierku alebo na dobierku prostredníctvom kuriéra pri prevzatí tovaru.
6.8.1. Kúpite bankovým prevodom
Číslo bankového účtu: VUB Banka, SK82 0200 0000 0037 2670 0253 , SWIFT kód: SUBASKBX

7. PODMIENKY DODANIA
7.1. Výrobky sú obvykle dodávané predávajúcim do 1-15 pracovných dní. Kupujúci môže požiadať o informácie o presnom dátume dodania telefonicky na čísle +421 911 380 985.
7.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať iba z domu do domu. Kupujúci musí zabezpečiť, aby boli výrobky prinesené do bytu alebo do nehnuteľnosti
7.3. Pri prevzatí produktu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a tovaru. Ak výrobok dorazí k kupujúcemu poškodený, musí byť jeho príjem pozastavený a výrobok musí byť vrátený dodávateľovi. Kupujúci podpisom na dodacom liste potvrdzuje Predávajúcemu a kuriérskej službe neporušenosť produktu. Ak Produkt prevezme Kupujúci a nebude znamenať, že bol Produkt pri prevzatí poškodený, Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté doručením.
7.4. Pokiaľ nie je možné poškodenie zásielky rozpoznať ihneď po doručení, je potrebné poškodenie nahlásiť Predávajúcemu do 24 hodín od doručenia. Predávajúci potom nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku dodávky.
7.5. Náklady na doručenie sú uvedené v údajovom liste každého produktu, v prípade viacpoložkových objednávok sa tieto sumy nesčítavajú, treba však brať do úvahy konečnú sumu objednávky.
7.6. V prípade určitých nákupov (objednávok) zo stránky môže Národná daňová a colná správa od zákazníka požadovať číslo EKAER (elektronický systém kontroly nákladnej dopravy) v súlade s platnými maďarskými právnymi predpismi. Získanie čísla EKAER je povinnosťou a zodpovednosťou kupujúceho (ako príjemcu). Z toho vyplýva, že Kupujúci zodpovedá za následky možného porušenia tejto povinnosti Predávajúcim.

8. ZÁRUKA
8.1 Záruka na príslušenstvo:
8.1.1.V prípade nesprávneho plnenia Predávajúcim môže Kupujúci uplatniť nárok na záruku na dodávky v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka.
8.1.2. Kupujúci je povinný nahlásiť vadu ihneď po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady.
8.1.3. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže kupujúci uplatniť svoje záručné nároky do 2 rokov odo dňa prevzatia, a to na chyby výrobku, ktoré už existovali v čase dodania produktu. Po uplynutí dvojročnej premlčacej doby nie je možné vynútiť záruku na dodávku pre kupujúceho.
8.1.4. Kupujúci môže v prípade uplatnenia práva na zabezpečenie dodávok požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť reklamáciu podľa jeho výberu alebo ak by predávajúcemu nevznikli neprimerané dodatočné náklady v porovnaní so splnením inej reklamácie.
8.1.5. Ak kupujúci nepožiadal alebo nemohol požiadať o opravu alebo výmenu, môže požiadať o primerané dodanie protiplnenia alebo môže byť vada odstránená na náklady predávajúceho, alebo ju môže dať opraviť alebo v konečnom prípade odstúpiť od zmluvy.
8.1.6. Kupujúci môže previesť svoje zvolené právo na záruku na iného, ​​v takom prípade je povinný znášať náklady na prevod, pokiaľ to nebolo oprávnené alebo ak to predávajúci neuvedie.
8.1.7. Do šiestich mesiacov od plnenia nie sú splnené podmienky okrem oznámenia vady na uplatnenie reklamácie, ak kupujúci preukáže, že produkt kúpil od predávajúceho. Kupujúci po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa plnenia preukáže, že ním uznaná vada v čase plnenia už existovala.
8.2. Záruka na produkt:
8.2.1. Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti stanovené výrobcom. Zákazník môže uplatniť nárok na záruku na výrobok do dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po tomto termíne Kupujúci toto právo stráca.
8.2.2.Kupujúci môže uplatniť svoju záručnú reklamáciu produktu iba voči výrobcovi hnuteľnej veci alebo predávajúcemu. Vadu výrobku musí Kupujúci preukázať v prípade uplatnenia záruky na výrobok. Výrobca (distribútor) sa zbavuje svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak dokáže, že:
- výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci jeho obchodnej činnosti,
- vada nebola zistiteľná v čase uvedenia na trh podľa stavu techniky, alebo -
- chyba výrobku vyplýva z uplatnenia právnych predpisov alebo povinného úradného predpisu.
8.2.3. Kvôli tej istej vade nemôže Kupujúci uplatniť súčasne nárok na záruku na výrobok a záruku na výrobok.
8.3. Záruka:
8.3.1. V prípade chybného plnenia je Predávajúci povinný (IX. 22.) poskytnúť povinnú jednoročnú záruku na predmety dlhodobej spotreby uvedené v prílohe vyhlášky (na výrobky s hodnotou vyššou ako 40 Euro).

8.3.2.Predávajúci je zbavený záručnej povinnosti, iba ak preukáže, že príčina vady vznikla po splnení. Kvôli tej istej vade nie je možné uplatniť záručnú a záručnú reklamáciu a záruku na výrobok a záručnú reklamáciu súčasne, paralelne.
8.3.3. Ak je požiadavka na záruku správna, môže zákazník požiadať o výmenu alebo opravu produktu. Ak Predávajúci nie je schopný vymeniť Produkt - z dôvodu nedostatku zásob alebo z iného dôvodu - môže Kupujúci požadovať opravu alebo zníženie ceny alebo vrátenie kúpnej ceny, ak nie je možné Produkt vymeniť alebo opraviť.
8.3.4. Pokiaľ si kupujúci uplatní svoju výmenu do troch pracovných dní od dodania produktu z dôvodu vady výrobku, je predávajúci povinný výrobok vymeniť za predpokladu, že vada bráni určenému použitiu.
8.3.5. Ak chcete nahlásiť reklamáciu na výrobky, ktoré ste u nás kúpili, prosíme, spojte sa s nami telefonicky +421 911 380 985 alebo písomne info@epaletaky.sk.
8.4. Ďalšie podmienky:
8.4.1. Ozdoby na fotografiách zobrazených v obchode nie sú predmetom zmluvy, iba produkt uvedený v mene a popise.

9. PREVOD VLASTNÍCTVA VÝROBKOV
9.1. Vlastníctvo Produktov prechádza na Kupujúceho prijatím na mieste uvedenom v objednávke za predpokladu, že Kupujúci zaplatil kúpnu cenu Produktu. (Doklad o doručení: protokol o doručení - prijatie dodacieho dokumentu vystaveného expresnou poštou).

10. ZODPOVEDNOSŤ
10.1. Predajca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu utrpieť Kupujúci alebo tretia strana v dôsledku vykonania ktorejkoľvek zo svojich povinností podľa Objednávky, a nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku použitia Produktov pri dodaní Kupujúcemu.
10.2. Predajca nezodpovedá za stratu Produktov počas dodávky, za akékoľvek problémy vzniknuté pri doručení bude zodpovedný kuriérska služba / expresná pošta.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predajca: Imanpack HSC, s.r.o., Fiľakovo 986 01, Družstevná 2208, Slovensko, registračné číslo spoločnosti: 50 496 310, DIČ: 2120348065
Prevádzkovateľ: prevádzkovateľom webovej stránky www.epaletaky.sk je spoločnosť Imanpack HSC, s.r.o., Fiľakovo 986 01, Družstevná 2208, Slovensko, registračné číslo spoločnosti: 50 496 310, DIČ: 2120348065
12.1. Zákazník / Používateľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pomocou stránky získava prístup na stránku a k jej obsahu prostredníctvom ľubovoľného zariadenia elektronickej komunikácie (stolný počítač, notebook, telefón, tablet, smartphone ... atď.); kto sa zaregistruje na Webovej stránke a tým vytvorí užívateľský účet (ďalej len: Používateľský účet) alebo kto zadá objednávku na Webovej stránke a následne vytvorí užívateľský účet.
12.2. Zákazník: Zákazník, ktorý uskutočnil objednávku na www.epaletaky.sk.
12.3. Užívateľský účet: Zákazník si môže vytvoriť užívateľský účet registráciou na www.epaletaky.sk. Pre registráciu je potrebné zadať skutočnú e-mailovú adresu patriacu zákazníkovi a heslo. Z vášho používateľského účtu môžete urobiť objednávku a uskutočniť nákup. Používateľský účet je možné vytvoriť aj umiestnením vybratého produktu do košíka na stránke www.epaletaky.sk s uvedením skutočnej e-mailovej adresy, ktorú je možné prepojiť so zákazníkom, a údajov potrebných na uskutočnenie objednávky a objednávky. vytvorí používateľský účet s informáciami, ktoré poskytnete.
Používateľský účet obsahuje údaje a informácie poskytnuté zákazníkom pri registrácii a uskutočňovaní jeho objednávok, všetky údaje a informácie týkajúce sa ním uskutočnených objednávok (záruka, faktúra atď. Týkajúce sa zakúpených produktov) a zákazníka produkty / zostavené zoznamy produktov vybrané webom www.epaletaky.sk.
Zákazník je povinný uviesť skutočné údaje pri registrácii a uskutočňovaní objednávky. Ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že rozsah údajov poskytovaných Zákazníkom obsahuje čiastočne alebo úplne nepravdivé prvky, je oprávnený Zákazníkovi obmedziť prístup k používateľskému účtu alebo vylúčiť Zákazníka z používania www.epaletaky.sk.
Fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň vytvorenia účtu dovŕšila 18 rokov, je oprávnená vytvoriť užívateľský účet a uskutočniť nákup na www.epaletaky.sk.
12.4. Zmluva - medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len: Kupujúci), ktorý si u neho objedná produkt prostredníctvom www.epaletaky.sk bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súlade s ustanoveniami týchto VOP.

13. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
13.1. Registrácia
Zákazník môže bez registrácie prechádzať a vyberať vo webovom obchode. Pred zakúpením musíte vyplniť registračný formulár (registráciu) a zvoliť heslo. Na registráciu musíte tiež poskytnúť nejaké osobné informácie. Správnosť poskytnutých osobných údajov môže byť zákazníkom overená. Na to slúži overovanie údajov. Ak nepotvrdíte údaje, môžete všetky poskytnuté údaje vymazať alebo opraviť.
13.2. Zadanie ID a hesla znamená, že v mene organizácie počas nákupu koná fyzická osoba registrovaná prostredníctvom registrácie alebo zástupca právnickej osoby alebo neregistrovanej obchodnej spoločnosti (organizácie).
13.3. Prihlásiť sa
Po registrácii sa môžete kedykoľvek prihlásiť pomocou svojho osobného ID a hesla.
14. ROZHODNÉ PRÁVO
Zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku a jej ustanovenia sa riadia právnym poriadkom a právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnosti.


14.10.2020